Maily lékařů

From: Lucie Šafaříková <>
Subject: Re: Fwd: pacient V.K.
To: „martin stransky“ <>
Date: Tuesday, October 13, 2009, 12:08 PM


Díky,
souhlasím. Motivem našeho návrhu musí být výlučně zájem pacienta – V.K., který se v důsledku dekompenzace osobnostní poruchy dostává pod drtivý tlak médií a mezinárodní politiky, se svými názory je izolován, což ještě více prohlubuje jeho poruchu a vede k eskalaci patologického chování. Jako lékaři jsme si vědomi jeho ohrožení a považujeme za povinnost podniknout kroky k ochraně jeho zdraví. Tím bychom se elegantně vyhnuli riziku přímé konfrontace s V.K., neboť jednáme v jeho zájmu a jakékoliv politické motivy vylučujeme. Vše musí být korektní a medicínsky zdůvodněné. Já bych do toho šel určitě, mám další dvě kolegyně, pokusím se získat další. Myslím, že by stačilo tak deset lidí. Mohli bychom se tomu přes víkend věnovat a po neděli případně podat. Návrh může být stručný, se stanovením přesné diagnózy ať si poradí soudem určená komise expertů. Je to jistě nestandardní postup, podle mého názoru se ale nestandardní situace jinak řešit nedá. Jsem si jistý, že by to mělo velký ohlas doma i v zahraničí. Dr. Hubálka chovám v hluboké úctě, jeho názor pro mne bude moc důležitý.
Zdravím. J.H., mobil 7xxxxxx
P.S. Podání návrhu jsem konzultoval se soudkyní, která se na podobné případy specializuje. Ujistila mne, že návrh může podat kdokoliv, jeho součástí má být lékařská zpráva. Totéž vyplývá z příslušného formuláře na webu. Účastníkem tedy nemusí být zdravotnické zařízení.


Drahá kolegyně, kolegové,
přeposílám vyjádření Dr. Stránského a Dr. Hubálka. V příloze jsem připravil pracovní verzi návrhu zbavení způsobilosti. Prosím o Vaše připomínky a doplňky.Obratem je zapracuji. Na dalších signatářích intenzivně pracuji, bez Vaší pomoci to nepůjde, moje kontakty v oboru psychiatrie a psychoterapie jsou limitované. Zkuste prosím s návrhem seznámit své spolehlivé kolegy. V medializaci určitě problém nebude, ani u nás, ani v zahraničí. S ohledem na zájem návrh urychleně realizovat jsem změnil program a zůstávám o víkendu v Praze. Můžeme návrh finalizovat mailem a pak se v sobotu nebo v neděli sejít k podpisu konečné verze. Tu by měl ještě shlédnout právník. Máte nějakého?
Prosím o Vaše vyjádření a mobilní spojení, já mám 7xxxxxxxx
MUDr. Jan Hnízdil, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


—– PŮVODNÍ ZPRÁVA —–
Od: safarikova
Komu: „Václav Mikota“
Předmět: Re: Fw: Fwd: pacient V.K. od MJS DULEZITE
Datum: 20.10.2009 – 10:00:08

Vážený pane docente,
dovoluji si Vás ještě jednou oslovit. Vaše úvaha o možnosti částečného zbavení právní způsobilosti, ke které lze přistoupit např. u kverulantů a notorických sudičů, mne velmi zaujala. Návrhovat úplné zbavení způsobilosti není důvodné a bylo by i kontraproduktivní.
Jednoznačně jde o omezení způsobilosti vztahující se na účast v politickém životě. Jsem si jistý, že pokud by se návrh v tomto duchu přepracoval, podpořila by jej řada kolegů. S jistotou psychosomatik Šavlík, velmi pravděpodobně psychoanalytik Pothe a další. Podstatné ovšem je, zda byste byl ochoten se na přepracování návrhu podílet a poté jej podpořil.
Děkuji za vyjádření. Srdečně.J.Hnízdil


—– Original Message —–
From: Lucie Šafaříková
To: Václav Mikota
Sent: Tuesday, October 20, 2009 7:14 AM
Subject: Re: Fw: Fwd: pacient V.K. od MJS DULEZITE

Vážený pane docente,
moc děkuji za odpověď a názor. Motivem návrhu je snaha upozornit na skutečnost, že názory, postoje a chování V. K.mohou souviset s vážnou osobnostní poruchou (jinak si je vysvětlit neumím). Psycholog Babiak a psychiatr Hare už řadu let dokládají rychlý nárůst počtu psychopatů mezi manažery a  politiky a varují před společenskými škodami, které působí. Sami si kladou otázku, jak problém v současném politickém systému řešit. Hledal jsem proto  jinou cestu. Politickým nástrojem V.K. je provokace, jakákoliv kritika je živou vodou jeho narcizmu. Podle mého názoru na něj proto platí jestě větší provokace.
Nejde tedy  o to, aby jej soud úplně zbavil způsobilosti, po konzultaci ČLK to je ale jediná legální a legitimní forma. O tom zda bude pacient zbaven způsobilosti úplně, částečně nebo vůbec, může rozhodnou až soud na základě posudku nezávislých expertů. Samotné podání návrhu ( musel by být ale důkladně dopracován, aby byly odborné argumenty přesvědčivé), by podle mého názoru mělo velký symbolický význam. Pokud by se  nabízela jiná účinná možnost, jak zabránit dalším morálním, společenským i > ekonomickým škodám, které V.K. působí,  rád se připojím.  Když vidím dr. Šiklovou, jak za všech režimů bojuje, je mi stydno. Otázkou zůstává, zda jste ochoten o konzultacích tohoto návrhu vůbec uvažovat, případně se aktivně podílet na jeho dopracování ( Vámi zmíněný způsob používaný u kverulantů považuji za velice zajímavý), nebo zvážit ještě jiné možnosti. Zda se tedy vůbeco něco pokusit nebo chování V.K. dál jen trpně přihlížet.
Ještě jednou děkuji. Srdečně. Jan Hnízdil (nenechte se zmást mailovou adresou L. Šafaříková je moje manželka a máme ji společnou)


—– Original Message —–
From: Václav Mikota
To: Lucie Šafaříková
Sent: Monday, October 19, 2009 9:07 PM
Subject: Re: Fw: Fwd: pacient V.K. od MJS DULEZITE

Vážená paní kolegyně,
také si myslím, že p. president naší zemi i celé EU škodí svým postojem k Lisabonské smlouvě. Ten návrh na (úplné) zbavení způsobilosti k právním úkonům však považuji za nešťastný (viz též článek Petra Třešňáka v Respektu z minulého týdne o komunistických „plných zbavovačkách“, jež jejich obětem doslova znemožňovaly vlastnit peníze, t.j. např. koupit si rohlík). Takový postup by z něj mohl udělat mučednického proroka všech zavilých euroskeptiků. Existuje i možnost částečného zbavení způsobilosti k právním úkonům. K tomuto opatření se sahá např. u kverulantů, notorických sudičů. Soud (na doporučení dvou psychiatrů a jednoho nebo více psychologů) shledá kverulanta nezpůsobilým podávat stížnosti. Nejsem právník a jako psychiatr jsem za bývalého režimu neměl povoleno psát soudně-znalecké posudky. V legislativě na toto téma se příliš nevyznám. Předpokládám však, že by se v tomto případě mohla omezit způsobilost např. na účast v politickém životě. To už by bylo věcí expertů a právníků, jak tuto nezpůsobilost vymezit tak, aby p. president nadále mohl být občanem této republiky aniž by jí škodil.
Srdečně zdraví Václav Mikota


Dne 17. října 2009 12:05 Lucie Šafaříková  napsal(a):

Vážený pane docente,

podařilo se mi získat Vaši adresu od Dr. Beka. Moc by mne zajímal Váš názor na iniciativu popsanou níže a v příloze, případně ochota se k ní připojit.

Děkuji za zprávu. Srdečně. Jan Hnízdil, tento mail, tel. 7xxxxxxxx


—–Original Message—–
From: safarikova
Sent: Monday, May 11, 2009 1:08 PM
To: pravnisekret@clkcr.cz

Subject: Právní oddělení ČLK:

Věc: konzultace nucené hospitalizace.

Vážení kolegové,
dovoluji si požádat o konzultaci při řešení následujícího
medicínsko – právního problému. Člověk, který není mým bezprostředním
pacientem, zastává vysokou manažerskou funci. V průběhu výkonu funkce u něj
došlo k dekompenzaci hluboké osobnostní poruchy, svým chováním
se stal nebezpečným sobě i spolupracovníkům, zpřetrhal všechny
kontakty s rodinou a na svoje patologické chování ztratil náhled.
Z medicínského hlediska není pochyb o závažné poruše. Jakým
způsobem mohu jako lékař intervenovat? Mohu se obrátit na soud se
žádostí o nucenou hospitalizaci ? Který soud je příslušný ?
Jak má tento návrh vypadat, aby se jím soud musel zabývat?
Děkuji za vyjádření.
MUDr. Jan Hnízdil,


česká lékařská komora
tel. 257216810, fax 257219280
http://www.lkcr.cz E-mail: pravni@clkcr.cz
Právní oddělení Kancelář v Olomouci:
Lékařská 291/2, 150 00 Praha 5 Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc 2
V Praze dne 22.5.2009
č.j.: 2075/2009
Vážený pan
MUDr. Jan Hnízdil

Vážený pane doktore,
odpovídáme na Váš dotaz doručený e-mailem dne 11.5.2009.
Vámi popsané příznaky pacienta by mohly odpovídat dikci § 23, odst. 4, písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, který uvádí, že Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče, jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí. Dále podle § 24 téhož zákona převzetí nemocného bez jeho písemného souhlasu do ústavní péče z důvodů uvedených v § 23 odst. 4 je zdravotnické zařízení povinno do 24 hodin oznámit soudu, v jehož obvodu má sídlo.
Je tedy nepochybné, že rozhodnutí soudu, které vyplývá z § 24 citovaného zákona, bývá učiněno o pacientovi, který byl již do ústavní péče převzat, soud tedy nemůže rozhodnout u osoby podezřelé z duševní choroby, avšak dosud pobývající na svobodě, aby byla tato osoba povinna k hospitalizaci nastoupit. S tímto podnětem není možné se na soud obrátit. Z Vašeho dotazu vyplývá, že pacient zřejmě nemá vůli navštívit lékaře alespoň za účelem ambulantního vyšetření, během kterého by mohlo být rozhodnuto o hospitalizaci bez jeho souhlasu podle § 23, odst. 4, písm. b) citovaného zákona, kdy by bylo možné tuto hospitalizaci na základě vyšetření rovnou realizovat. Přesto je toto však jediná cesta, jak tohoto účelu dosáhnout. Nejvhodnější by bylo podat podnět registrujícímu praktickému lékaři pacienta, který by např. pozvánkou na kontrolu či preventivní prohlídku mohl pacienta motivovat k dobrovolné návštěvě. Bylo by totiž zcela kontraproduktivní ho dopravit k hospitalizaci pomoci různých donucovacích prostředků např. z místa jeho zaměstnání či bydliště a až posléze žádat souhlas soudu, neboť by toto jednání by s největší pravděpodobností zakládalo podezření z trestného činu omezování osobní svobody, zejména proto, že informace o zdravotním stavu pacienta a možné diagnóze jsou zatím pouhou domněnkou nepodloženou konkrétním vyšetřením. Toto vychází mj. i z nálezu Ústavního soudu ČR, který konstatoval, že osobní svoboda má přednost před zájmem na určení diagnózy.
Druhým možným postupem je podání podnětu soudu, avšak nikoliv k hospitalizaci bez souhlasu pacienta dle zákona č. 20/1966 Sb., ale k zahájení řízení ve věci omezení nebo zbavená způsobilosti k právním úkonům. Podle § 186, odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, může tento návrh podat též zdravotnické zařízení, které se tímto stává účastníkem řízení. Rozhodnutí soudu samozřejmě v žádném případě nelze předjímat a řízení o tak závažné otázce není věcí jednoduchou, nicméně jestliže podezření na diagnózu je skutečně vážné, mohl by tento postup vést minimálně k zadostiučinění, že jste pro pacienta podezřelého z duševní choroby a pro jeho okolí udělal vše, co bylo v mezích zákona ve Vašich silách. Pro podání bude v tomto případě příslušný okresní soud dle trvalého bydliště pacienta.
S úctou
Mgr. Bc. Miloš Máca
právní oddělení ČLK


Od: Slavomil Hubálek
Odesláno: 14. října 2009 14:38
Komu: stransky

Milý pane doktore,
myslím na to léta. Smysl ve smyslu šance,  naděje na úspěch to nemá, ale
mediálně to může být pikantní.
nemělo by se mluvit o psychologické poruše, to je nesmysl, ale o podezření z
duševní choroby, poruchy či vážné osobnostní vady. Je důvodné zvažovat odborné
posouzení duševního stavu, neboť je podezření že trpí vážnou  poruchou
struktury osobnosti a svým chováním v důsledku této poruchy osobnosti může být
nebezpečný sobě nebo svému okolí. Je také třeba posoudit jeho poznávací a
ovládací funkce, včetně struktury svědomí a hodnotové orientace,   neboť  jsou
pochybnosti o tom, že je schopen  naplnit ústavou daný slib, že svoji funkci
bude vykovávat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu lidu této země.
Proto by mělo být ustanoveno konzilium soudních znalců z oboru psychiatrie a
klinické psychologie k vyšetřené posuzovaného a podání znaleckého posudku.

S pozdravem S. Hubálek


Lucie Šafaříková

Komu: martin stransky , Jiri Savlik ,   Vera Fischelova, Radkin Honzak

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si shrnout výsledky dosavadních jednání.

1. Původní návrh na částečné zbavení způsobilosti k právním úkonům byl právníky označen za rizikový.

2. S kolegy Mikotou a Stránským jsem koncipovali alternativní návrh – výzvu adresovanou přímo p.p. V.K. Tato forma nezískala přesvědčivou podporu.

3. Z intenzivní mailové i telefonické komunikace vyplývá, že všichni sdílíme obavy o zdraví p.p. V.K., nenalézáme však způsob, jak na tuto nestandardní situaci reagovat.  Navrhuji proto svěřit se s našimi obavami nejvyšším profesním, stavovským a mravním autoritám a požádat je o konzultaci. Osloveny by měly být: Česká lékařská komora – Komise pro etiku a Vědecká rada, Česká psychiatrická společnost JEP, Psychoterapeutická společnost JEP a Ústav lékařské etiky. Tento způsob považuji za naprosto korektní. Z mé strany jde o návrh jistě poslední. Pokud s ním souhlasíte, zašlete mi prosím co nejdřív e osobní údaje (jméno, odbornost, adresa, mail). Vyčkám do 2.11.2009 a poté bych jej, bez ohledu na počet signatářů, přeposlal uvedeným institucím, Vám v kopii. Předpokládám, že mailové podání je k projednání dostačující, pokud by to bylo nezbytné, zaslali bychom podnět dodatečně v dopise s  vlastnoručními podpisy. Máte-li možnost, přizvěte k podpoře kolegy.

Děkuji. Dalšimi maily Vás nebudu obesílat. Srdečně. Jan Hnízdil


Česká lékařská komora
Vědecká rada a Etická komise ČLK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit v otázce týkající se zdravotního stavu pana prof. ing. Václava Klause, CSc., Dr. h. c., prezidenta ČR. S narůstajícími obavami sledujeme některé jeho názory, postoje a  činy. Jsme svědky toho, jak charakter i obsah jeho projevů a názorů sklouzává do pozice, která je, z čistě lékařského hlediska, čím dál více nestandardní. Na mysli máme například ignorování zákonnosti při jmenování soudních čekatelů, rychlé a nedbalé odsouzení mezinárodních organizací (Dětský fond OSN, EU), ideologický boj s ochránci životního prostředí a popírání demokratických principů, v souvislosti s jeho negativním postojem k podpisu parlamentem i vládou ČR již schválené Lisabonské smlouvy. Jsme opakovaně konfrontováni s očividnou absencí ochoty pana prezidenta nejen uznat jakýkoliv opačný názor, ale dokonce se i agresivně vyhýbat přímé konstruktivní diskuzi s těmi, kteří nesdílejí jeho stanoviska.

Máme důvodné podezření, že pan prezident Klaus jedná pod vlivem závažných, možná patologických, změn duševního stavu nebo poruchy osobnosti, které nejsou jen přechodného rázu. Dostává se tak pod značný tlak médií a mezinárodní politiky, se svými názory se izoluje, což ještě více prohlubuje zmíněný proces a jeho projevy v jednání. Jako lékaři se obáváme, že může být nebezpečný jako sobě, tak, vzhledem k úřadu který zastává, celé ČR.

Domníváme se, že by zdravotní stav pana prezidenta Klause měl být odborně zkoumán. Za indikované  považujeme především znalecké posouzení jeho poznávacích a ovládacích funkcí, včetně struktury svědomí a hodnotové orientace. Máme pochybnosti o tom, zda je za těchto okolností schopen  plnit  Ústavou ČR daný slib, že svůj úřad bude zastávat  podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v zájmu lidu této země.

Jsme si vědomi závažnosti a neobvyklosti této situace. Považovali bychom za neprofesionální stanovovat diagnózu na dálku a nechtěli bychom se dopustit porušení lékařského tajemství či lékařské etiky. Nenalézáme však žádný způsob, jak dostát naší profesionální povinnosti a na tuto situaci reagovat. Dovolujeme si Vás proto, jako nejvyšší odborné, stavovské a mravní autority, požádat o projednání tohoto podnětu a vydání závazného doporučení.

V úctě..

Podpisy:

MUDr. Jan Hnízdil, ambulantní specialista,

Reklamy

2 komentáře

26 05 2010
Známí znalci

Známí znalci a jejich zakázky, které zasáhly životy dětí.

18 07 2010
sympathie s p. Dr. Hnizdilem

Vazeny pane doktore , jsem chirug , pred vice nez 40 lety jsem promoval na FVLKU v Praze a poslednich skoro 35 let si uzivam te nesmirne svobody a demokracie kterou mi nase EU , s kterou se zcela identifikuji ,umoznuje . Kdyz ctu vety vyproduklovane ceskym presidentem Klausem : “ EU je nejvetsi tragedii v dejinach Evropy !!!“( tedy ne nacismus ci komunismus ale EU ), nebo palcove titulky v nejintelektualnejsim nemeckem casopisu Der Spiegel : “ Klaus : v EU je to jako za Brezneva „tak presto ze nejsem psychiatr si musim myslet , ze tento clovek je psychicky stigmatisovan neb takoveto konstrukty by clovek ocekaval pouze od lidi potrebujici psychologicky doprovod. Copak ten cesky president nezazil eru za Brezneva kdyz produkuje takove neuveritelne blaboly a dava rovnitko mezi nasi svobodnou a demokratickou EU a Berznevovou erou ? Kdyz se 27 vlad representujici 500 mil. mych spoluobcanu ( vyjma vsech tech neonacistickych a komunistickych kreatur kterym je tez jako ceskemu presidentu nase EU stejnym trnem v oku jako panu presindentu Klausovi )dohodne – v cetne ceske vlady a ceskeho Ustavniho Soudu – ze LS je prinosem pro nasi EU , tak jediny celny politik , zeme representujici cela 2% mych spoluobcanu , pan Klaus se necha slyset se slabomyslnostmi v nasich mediich ze “ LS je definitivne , ale opravdu definitivne mrtva „.Epigoni a paladinove ceskeho presidenta jsou na nej hrdi , jak to – osamely pan Klaus – celemu svetu ukazuje . Ja si ale myslim , ze takovyto excentricismus a marginalismus vrha na Cesko velmi spatne svetlo. Vzdyt ceskeho presidenta uz nikdo z vyznamnych politiku k navsteve nezve a ani se od nej pozvat neda ( pravda ,Klaus byl v Macedonii a Liechtensteinsky knize jej navstivil, a neboztik Kaczynsky ). Kdyz cesky president Klaus naposled opet avisoval zase „skoro definitivni“ smrt EUra ( dnes stoji 1 € 1.30 USD ) a EU na Humboltove Uni v Berline podekoval se posluchacum ze jen buceli a nehazeli po nem rajcata . Na druhe strane je nutno pana presidenta ocenit , jak sikovne dokazal v pracovni dobe ceskeho premiera( nebo po pracovni dobe paklize v Cesku je pracovni doba premiera od 8 do 16 hod ) napsat natolik kvalitni habilitacni praci a nechat se navrhnout svym podrizenym ministrem Pilipem na radneho profesora ceske Vysoke skoly a predtim na docenta .
To ve svete dokazala pouze pani Ceaucescova z Rumunska ktera se take nechala jeste ve funkci ministryne jmenovat radnou profesorkou. Ale premierkou nebyla , pouze ministryni. To by mohlo skutecne byt zapsano do knihy svetovych jedinecnosti.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s
%d bloggers like this: